ارسال مقالات تا تاریخ
17 دی 1396
واریز هزینه تا تاریخ

18 دی 1396

برگزاری همایش
20 دی 1396
ارسال بسته های پستی: 15 روز کاری
صفحه اصلی > داوران
.: داوران

 
 

نام و نام خانوادگی اعضای کمیته داوران

جناب آقای دکتر احسان توکلی

 

جناب آقای دکتر بختیار لله گانی

 

جناب آقای دکتر بهرام محتشمی

 

جناب آقای دکنر سید مسعود سلیمان پور

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

جناب آقای دکتر رسول رضائی

 

سرکار خانم دکتر زهرا مرزبان

 

جناب آقای دکتر سیدکاظم موسوی

 

جناب آقای دکتر علیرضا رابط

 

                                  سرکار خانم دکتر نیلوفر عابدین زاده
                       عضو هیأت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
                                     
                                         سرکار خانم دکتر طوبی عابدی
                      عضو هیأت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
                                      
                                     سرکار خانم دکتر زهرا ضمیرایی
                     عضو هیأت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
                                      
                                       سرکار خانم دکتر لادن کاظمی راد
                      عضو هیأت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
                                       
                                       سرکار خانم دکتر فریبا استوار
                                      
                                        سرکار خانم هانیه میربلوکی
                                   
                                     سرکار خانم شمیم مقدمی
                                     
                                  جناب آقای دکتر حامد امیری
  عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور واحد دلفان