ارسال مقالات تا تاریخ
17 دی 1396
واریز هزینه تا تاریخ

18 دی 1396

برگزاری همایش
20 دی 1396
ارسال بسته های پستی: 15 روز کاری
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش:
آقای غلامرضا مومنی
دبیر علمی:
دکتر علی موری